آقای مهدی اصفهانی (رئیس هیئت­ مدیره)

آقای جواد طاهر احمدی (مدیرعامل و عضو هیئت ­مدیره)

آقای رضا رحیمی(نایب رئیس هیئت ­مدیره)