نیروگاه بادی میله نادر

نیروگاه بادی میله نادر

نیروگاه بادی میله نادر

این نیروگاه تولید انرژی با ظرفیت ۵۰ مگاوات از نیروگاه های تولید انرژی پاک و در مرحله طراحی و اجرا می باشد.