نیروگاه خورشیدی زاهدان

نیروگاه خورشیدی زاهدان

نیروگاه خورشیدی زاهدان

نیروگاه خورشیدی زاهدان در منطقه کورین با ظرفیت تولیدی ۱۰ مگاوات طراحی و برنامه ریزی شده است.