نیروگاه خورشیدی اردکان

نیروگاه خورشیدی اردکان

نیروگاه خورشیدی اردکان

این نیروگاه از نوع خورشیدی بود ه و با ظرفیت تولیدی ۱۰ مگاوات و با ۵۴درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد.